عاشقی FALL IN LOVE

قدر مجموعه گل مرغ سحرداند و بس

حافظ شیرازی